این که آیا شما راه برنده سگ یک دوست، یا سگ عضو خانواده هستید، به عنوان یک سگ واکر کار می کنید یا در حال شروع یا اجرای روند فعالیت تجاری راه رفتن سگ برای خود هستید ، احتمال  بیماریها و آسيبهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی که می توانند برای جلوگیری از مشکلات انجام شود.